Protokół nr 1/PR/19 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 lutego 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 1/PR/19

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 lutego 2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 4 grudnia 2018 r.
  2. Wstępne założenia do sprawozdania Rady POIIB za 2018 r.
  3. Przygotowania do XVIII Zjazdu Podlaskiej OIIB.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Robert Dryl i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w odpowiedzi na prośbę obecnego na dzisiejszym posiedzeniu Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB p. Gilberta Okulicz-Kozaryna dodać jako punkt 2. porządku posiedzenia omówienie prac Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB. Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą. Z kolei przyjęto Protokół nr 9/PR/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. przy głosie wstrzymującym się p. Mariusza Kłokowskiego.

 

Ad. 2

Głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Etyki Krajowej Rady Polskiej IIB p. Gilbert Okulicz-Kozaryn. Poinformował zebranych o trwających pracach nad wprowadzeniem zmian do Kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zwrócił się do zebranych członków Prezydium POIIB z prośbą o pomoc w aktywizacji członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, którzy mieliby nadsyłać swoje propozycje w przedłożonym temacie pocztą elektroniczną na adres biura Izby.

 

Ad. 4

Poruszono kwestię przygotowań do XVIII Zjazdu POIIB, który odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji SNT NOT przy ul. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Na wstępie zajęto się problematyką składu Rady Podlaskiej OIIB w następstwie zawieszenia w prawach członka Izby p. Tadeusza Smolińskiego, a tym samym wygaśnięcia jego mandatu członka organu. Jak zauważył p. Wojciech Kamiński dopuszcza się w tym przypadku trzy możliwości: uzupełnienie składu Rady poprzez dokooptowanie do niej p. Czesława Miedziałowskiego, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów, przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz zmniejszenie odpowiednio liczby członków organu. Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że pomimo różnych zdań członków Prezydium Rady w tym temacie ostateczną decyzję podejmie Zjazd podczas kwietniowego zebrania. Następnie omówiono listę zaproszonych gości oraz przeanalizowano i dokonano poprawek w porządku obrad, a także zapoznano się z projektami regulaminów zjazdu oraz wyborów i uchwał zjazdowych. Wszystkie dokumenty zostaną przedłożone Radzie POIIB na najbliższym posiedzeniu w celu ich przyjęcia.

 

Ad. 3

Zajęto się sprawozdaniem Rady POIIB za 2018 r. Zreferowano proponowane poprawki, które zostały wniesione do dokumentu. Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk część finansową sprawozdania omówi na najbliższym posiedzeniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po krótkiej dyskusji dokument został rekomendowany do przyjęcia Radzie POIIB.

 

Ad. 5

Poinformowano Prezydium Rady, że 19 lutego 2019 r. w siedzibie biura Izby odbędzie się spotkanie, którego tematyka skupiać się będzie wokół problemów projektantów branży drogowej ze stosowaniem przepisów techniczno-budowlanych przy projektowaniu dróg.

P. Wojciech Kamiński poinformował zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o spotkaniu z p. Jarosławem Rainko - radcą prawnym, który reprezentuje Podlaską OIIB w toczącej się w Sądzie Pracy sprawie wytoczonej przez p. Elżbietę Żukowską. Mecenas stwierdził, że p. Żukowska przyjęła propozycję Rady POIIB polubownego zakończenia sprawy, a on sam z tego powodu zrezygnuje z części wynagrodzenia.

Zajęto się tematyką szkoleń organizowanych przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. P. Mariusz Kłokowski zaproponował, aby Izba zajęła się organizacją zajęć dotyczących technologii BIM. Z kolei Zastępca Przewodniczącego Rady ds. szkoleń p. Grażyna Sykała podała informację na temat planowanej na 4-6 kwietnia 2019 r. wycieczki technicznej do Wrocławia.

 

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:932