Protokół nr 2/PR/19 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 marca 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 2/PR/19

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 marca 2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 5 lutego 2019 r.
 2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
 3. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi na uchwałę KR PIIB nr 7/SU/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. dot. stwierdzenia wygaśnięcia wpisu na listę członków Podlaskiej OIIB.
 4. Omówienie bieżących spraw Izby (w tym m.in. organizacja przez POIIB imprezy okolicznościowej ”Dnia Dziecka”, organizacja wycieczki szkoleniowej do Wrocławia, wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 13.11. 2018 r. - 18.12.2018 r. oraz 05.02.2019 r. - 26.02.2019 r.
 5. Sprawy wniesione.

 

 

Obecni według załączonej listy. P. Andrzej Falkowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby omówić jako punkt 2. porządku posiedzenia przygotowania do izbowego Dnia Dziecka oraz wycieczki technicznej do Wrocławia. Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej OIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą. Z kolei przyjęto Protokół nr 1/PR/19 z dnia 5 lutego 2019 r. przy głosie wstrzymującym się p. Sylwii Kozłowskiej-Kaliś.

 

Ad. 2

Zajęto się omówieniem spraw organizacyjnych związanych z zaplanowanym na 1 czerwca 2019 r. izbowym Dniem Dziecka w Zaścianku Podlaskim. Izba skorzysta z usług Podlaskiej Agencji Promocji Kamil Ruciński. Pracownik biura Podlaskiej OIIB p. Marta Dzienisowicz przedstawiła zaoferowane przez firmę atrakcje i związane z tym opłaty. Spośród opcji cateringowych wybrano ofertę opiewającą na kwotę 48,60 zł brutto dla dorosłych (dla dzieci - 32,40 zł). Po chwili ustalono, że udział w imprezie będzie kosztował 40,- zł od osoby niezależnie od wieku.

Z kolei p. Marta Dzienisowicz podała informację na temat planowanej na 4-6 kwietnia 2019 r. wycieczki technicznej do Wrocławia. Jej koszty wynosić będą 445,- zł od członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i 545,- zł od osoby towarzyszącej.

Ad. 3

Członek Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB p. Mariusz Kłokowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych w dniu 11 marca 2019 r.

Pierwszy wniosek dotyczący postępowania administracyjnego udzielenia pozwolenia na budowę linii energetycznej SN 15kV w miejscowościach Wisznice Kolonia oraz Rozwadówka Folwark złożył p. ...................................... Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Drugi wniosek autorstwa p. Mariusza Kłokowskiego dotyczył odmowy wydania zaświadczenia przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach oraz Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerswa Sprawiedliwości. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu po zapoznaniu się ze sprawą zaakceptowali rekomendację Zespołu Prawno-Regulaminowego załatwienia problemu.

Następny wniosek złożył również p. Kłokowski, a dotyczył on dołączania do wniosków dokumentów, które są znane organowi z urzędu. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Czwarty wniosek, a trzeci z kolei autorstwa p. Mariusza Kłokowskiego dotyczył prośby jego autora o pomoc Podlaskiej OIIB w napisaniu skargi do WSA. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się z przedstawioną sprawą zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu przy głosie wstrzymującym się p. Wojciecha Kamińskiego.

 

Ad. 4

Przedstawiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II GSK 3854/16) w sprawie skargi kasacyjnej Krajowej Rady PIIB od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2456/15) w sprawie ze skargi p. .............................. na uchwałę Krajowej Rady PIIB nr 7/SU/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia wpisu na listę członków Podlaskiej OIIB. Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował wypłacić p. Lebiedzińskiej-Łukszy kwotę 1755,84 zł, co stanowi równowartość krajowych i okręgowych składek członkowskich za okres od czerwca 2015 r. do końca marca 2019 r., podczas którego nie mogła korzystać z praw członka Izby. Po krótkiej dyskusji zdecydowano zwołać na wtorek 19 marca 2019 r. nadzwyczajne posiedzenie Rady Podlaskiej OIIB, na której zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie.

 

Ad. 5

Zajęto się tematem przygotowań do XVIII Zjazdu POIIB. Poruszono temat rozliczania kosztów przejazdu delegatów na zjazdy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uzgodniono, że wypłacone zostaną koszty przejazdu dla wszystkich delegatów mieszkających w odległości powyżej 15 km poza granicami miasta Białystok. W wyniku dyskusji ustalono ostatecznie następujące kwoty:

 1. Suwałki - Białystok: 25,- zł w jedną stronę,
 2. Łomża - Białystok: 25,- zł w jedną stronę,
 3. Nowogród - Białystok: 35,- zł w jedną stronę,
 4. Bielsk Podlaski - Białystok: 10,- zł w jedną stronę,
 5. Piątnica - Białystok: 25,- zł w jedną stronę,
 6. Cieliczanka - Białystok: 10,- zł w jedną stronę,
 7. Hajnówka - Białystok: 15,- zł w jedną stronę,
 8. Sejny - Białystok: 26,- zł w jedną stronę,
 9. Pasynki: 10,- zł w jedną stronę.

Powyższe kwoty od nowego kwartału br. będą obowiązywać także przy okazji rozliczania kosztów przejazdu na posiedzenia organów.

Po chwili członkowie Prezydium Rady jednogłośnie zatwierdzili ryczałtowy zwrot kosztów dla osoby zajmującej się organizacją szkoleń branżowych, obecnie p. Mariusza Kłokowskiego. Będzie on wypłacany za każdą udokumentowaną godzinę pracy na rzecz Izby.

Postanowiono, że wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie 13.11. 2018 r. - 18.12.2018 r. oraz 05.02.2019 r. - 26.02.2019 r. zostaną omówione na posiedzeniu Rady 19 marca 2019 r.

Zajęto się tematem wynajmu lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Jak poinformowała Dyrektor Biura POIIB p. Beata Sadowska pojawiło się zainteresowanie ze strony firmy informatycznej, która chciałaby wynająć część lokalu o powierzchni użytkowej 100 m². Wszyscy obecni na dzisiejszym posiedzeniu byli zgodni, że należy rozpatrzyć tę ofertę, jednak pod warunkiem, że to Izba wskaże pokoje do wynajęcia oraz zostanie zagwarantowany półtoramiesięczny okres wypowiedzenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB ds. szkoleń P. Grażyna Sykała przypomniała, że w czwartek 14 marca 2019 r. w hotelu 3 Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku odbędą się bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Warsztaty BIM i rozwiązania trimble”. Szkolenie zostanie zorganizowane przy współudziale firmy Construsoft Sp. z o.o. Do tej pory zapisało się 35 członków Izby.

 

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:974