Protokół nr 1/PR/20 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 lutego 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 1/PR/20

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 lutego 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/PR/19 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 3 grudnia 2019 r.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 5 listopada do 17 grudnia 2019 r.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Podlaskiej OIIB za rok 2019 i przedłożenia na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.
 7. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2020 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 8. Przedstawienie oferty kupna lokalu POIIB nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przedstawionej przez Sokołowscy Nieruchomości S.J. i omówienie projektu uchwały Rady w sprawie jego sprzedaży za cenę oferowaną i projektu uchwały Rady w sprawie odrzucenia oferty Sokołowscy Nieruchomości S.J.  dot. kupna lokalu nr 402 oraz omówienie kwestii zmiany ceny sprzedaży innej niż ustalonej na posiedzeniu Rady dnia 23 kwietnia 2018 r.
 9. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw Biuletynu powołanego uchwałą 9/R/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
 10. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym: omówienie spraw związanych z XIX okręgowym Zjazdem POIIB (przedstawienie pisma p. Gilberta Okulicza - Kozaryna o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego POIIB oraz prośby o wprowadzenie do porządku obrad XIX Zjazdu POIIB punktu dotyczącego odwołania z pełnienia ww. funkcji i powołania nowego Przewodniczącego SD POIIB, omówienie kwestii zamówienia usługi elektronicznej realizacji głosowań podczas XIX Okręgowego Zjazdu POIIB w dniu 24 kwietnia 2020 r., informacja o sprawozdaniach z działania punktów informacyjnych w 2019 r. POIIB w Łomży i Suwałkach), omówienie kwestii ubezpieczeń NNW na 2020 r. dla członków Rady Programowej Biuletynu POIIB i Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB.
 11. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Krzysztof Ciuńczyk usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 6/PR/19 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w okresie od 5 listopada do 17 grudnia 2019 r. w zakresie wdrożenia zasad ochrony danych osobowych w działalności ustawowej i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa między 25 maja 2018 r. a 17 grudnia 2019 r.

Ad. 4

Następnie wobec nieobecności Skarbnika Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka, p. Wojciech Kamiński zajął się omówieniem sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2019. Odpowiedni projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie POIIB na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r.

Ad. 5

Z kolei zajęto się sprawozdaniem z wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019. Tak jak w poprzednim przypadku projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Podlaskiej OIIB na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r.

Ad. 6

Zajęto się omówieniem projektu sprawozdania z działalności Rady POIIB za rok 2019. Po przeanalizowaniu dokumentu i wprowadzeniu poprawek przyjęto go do rekomendacji Radzie na następnym posiedzeniu

Ad. 7

Postanowiono nie analizować w dniu dzisiejszym projektu budżetu na przyszły rok ponieważ zostanie on szczegółowo omówiony na posiedzeniu Rady w dniu 18 lutego 2020 r. przez Skarbnika Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 8

Przedstawiono ofertę kupna należącego do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przedstawionej przez Sokołowscy Nieruchomości S.J. Dyskusja w tym temacie przewidziana jest w porządku obrad posiedzenia Rady w dniu 18 lutego 2020 r. Podczas spotkania zostanie podjęta decyzja w sprawie jego sprzedaży za cenę oferowaną bądź jej odrzucenia i ustalenia innej niż przyjętej na posiedzeniu Rady Podlaskiej OIIB w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Ad. 9

Następnie zajęto się omówieniem projektu uchwały Rady POIIB w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw Biuletynu powołanego uchwałą 9/R/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Ustalono, że na następne posiedzenie Rady zostaną zaproszeni przedstawiciele Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego, którzy przedstawią swoje stanowisko odnośnie dalszej współpracy z obecnym wydawcą periodyku.

Ad. 10

Przystąpiono do omówienia spraw bieżących związanych z organizacją XIX Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na wstępie przedstawiono pismo Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB p. Gilberta Okulicz-Kozaryna dotyczące jego rezygnacji z tej funkcji w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku obrad XIX Zjazdu POIIB punktu dotyczącego odwołania z pełnienia ww. funkcji i powołania nowego Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W związku z powyższym na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady Podalskiej OIIB poruszona zostanie kwestia zamówienia usługi elektronicznej realizacji głosowań podczas XIX Zjazdu POIIB w dniu 24 kwietnia 2020 r. Jak stwierdzili członkowie Prezydium Rady, mając na uwadze wysokie koszty, które trzeba by ponieść, należałoby tego uniknąć. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu wskazali natomiast potrzebę zakupu urny wyborczej.

Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poinformował, że do biura Izby dotarły sprawozdania z działalności  punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach za rok 2019.

Z kolei przedstawiono pozostałe sprawy bieżące.

Zajęto się ubezpieczeniem NNW na 2020 r. dla członków Rady Programowej Biuletynu POIIB i Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB. W związku z tym, że nie wykonują oni swojej pracy na rzecz podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w terenie p. Wojciech Kamiński stwierdził, że nie widzi potrzeby obejmowania ich wspomnianą ochroną.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu treść rozmowy z Dyrektorem Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Adamem Kuśmierczykiem, którą odbył przy okazji posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 4 lutego 2019 r. Dotyczyła ona podjętej przez Radę Podlaskiej OIIB w dniu 29 października 2019 r. Uchwały nr 8/R/19 w sprawie przyjęcia Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB. P. Adam Kuśmierczyk przedstawił zastrzeżenia dotyczące zapisów w powyższym regulaminie, które ograniczają kompetencje Przewodniczacego Rady. Kwestia zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Rady POIIB.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw szkoleń p. Grażyna Sykała poinformowała zebranych o planowanej wycieczce technicznej pt. „Pompowa wycieczka” w terminie 1-4 kwietnia 2020 r. obejmującej między innymi szkolenie w firmie Hydro-Vacuum w Grudziądzu.

Na koniec poruszono problematykę zorganizowania przez Podlaską OIIB spotkania skarbników okręgowych rad w Białymstoku w terminie 22-23 maja 2020 r. W tym roku przygotowniem przedsięwzięcia miała zająć się Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ale w związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady p. Wojciecha Płazy nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. Koszty organizacji spotkań tego typu ponoszą Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz uczestniczące okręgowe izby. W związku z tym, że w piątek 22 maja 2020 r. rozpoczynają się egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r. należałoby rozpozać, czy ww. impreza mogłaby odbyć się we wcześniejszym terminie. Jeżeli tak, zgodnie stwierdzono, że podlaski samorząd zawodowy inżynerów budownictwa byłby gotowy podjąć się organizacji spotkania.

Ad. 11

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:935