Protokół nr 2/PR/20 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 marca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 2/PR/20

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 marca 2020 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/PR/20 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z 11 lutego 2020 r.
  3. Omówienie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 25 lutego 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały Prezydium Okręgowej Rady w sprawie powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych i nietrwałych należących do Podlaskiej OIIB.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.: informacja o podpisaniu umowy przedwstępnej na sprzedaż lokalu POIIB o nr 402 przy ul. Legionowej 28 z Sokołowscy Nieruchomości S.J, omówienie spraw związanych z XIX Okręgowym Zjazdem POIIB w tym przygotowanie projektów porządku obrad i regulaminu Zjazdu.
  6. Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy. P. Lucyna Huryn i p. Waldemar Jasielczuk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 1/PR/20 z dnia 11 lutego 2020 r. przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 3

Przedstawiono wnioski i zalecenia z kontroli Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB przeprowadzonych w okresie od 21 stycznia do 25 lutego 2020 r. dotyczących działalności organów statutowych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Komisji Kwalifikacyjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Dyscyplinarnego) w 2019 r.

Ad. 4

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/PR/20 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w składzie: Krzysztof Ciuńczyk - Przewodniczący, Robert Dryl - Członek i Paweł Dąbrowski - Sekretarz. Będzie ona miała na celu likwidację środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w lokalach 103B, 103C i 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku po dokonaniu ich oceny przydatności oraz weryfikacji stanu technicznego.

Ad. 5

Z kolei poinformowano o podpisaniu umowy przedwstępnej na sprzedaż należącego do Podlaskiej OIIB lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 z Sokołowscy Nieruchomości S.J.

Następnie zajęto się sprawami związanymi z XIX Okręgowym Zjazdem POIIB, w szczególności zaś omówiono Regulamin wyborów uzupełniających w przypadku rezygnacji któregoś z przewodniczących lub członków organów ustawowych.

9 marca 2020 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego dotyczące uchwały nr 8/R/19 w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej OIIB, w którym stwierdza, że powyższy dokument zawiera wadliwe rozwiązania prawne oraz wzywa do jego zmiany na najbliższym posiedzeniu Rady POIIB. Kwestia zostanie poruszona przez Radę w dniu 17 marca 2020 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 9 marca 2020 r.

Pierwszy wniosek dotyczący interpretacji przez Starostę Sokólskiego art. 76a §2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego złożył p. ..................... . Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą i dyskusji jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Drugi wniosek dotyczący decyzji Starosty Sokólskiego o odmowie uzyskania pozwolenia na budowę linii kablowej SN i stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Nowe Stojło złożył p. ...................... . Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Trzeci wniosek autorstwa p. ...................... dotyczył wezwania przez Urząd Gminy Kolno do uzupełnienia wniosku m. in. o mapę zasadniczą w skali 1:2000 z zaznaczonym przebiegiem inwestycji i obszarem oddziaływania. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

W odpowiedzi na pismo Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do udziału w Komisji dz. BIM Krajowej Rady PIIB postanowiono, że zostaną podjęte w tej sprawie rozmowy z p. Jackiem Szumskim.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:940