Uchwała nr 1/R/07 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zakupu artykułów spożywczych i usług gastronomicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 1/R/07

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 6 lutego 2007 r.

w sprawie zakupu artykułów spożywczych i usług gastronomicznych

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 1 i 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. i Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r.) Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§1

  1. Wyraża się zgodę na zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych na potrzeby realizacji zadań statutowych Podlaskiej OIIB, a w szczególności organizacji posiedzeń, zjazdów okręgowych, szkoleń oraz innych spotkań zwoływanych w ramach działalności Izby.
  2. Ustala się, że wszelkie koszty związane z zakupami, o których mowa w ust. 1, mogą być ponoszone do wysokości określonej w budżecie na dany rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Stanisław Uściłko

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  • Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1126