Uchwała nr 11/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń przysługujących członkom władz POIIB z tytułu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 11/R/08

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie ustalenia ryczałtów

i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń

przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

 

Na podstawie § 9 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 4 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 4 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami) i § 15 ust. 1-4 Zasad gospodarki finansowej PIIB (uchwała nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 21 czerwca 2008 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa niniejszym ustala, że miesięczne ryczałty brutto dla członków władz Podlaskiej OIIB wynoszą:

1)      Przewodniczący Rady POIIB - 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

2)      Zastępcy Przewodniczącego Rady POIIB – 0,5 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

3)      Sekretarz Rady POIIB – 0,5 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

4)      Skarbnik Rady POIIB – 0,6 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

5)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 0,5 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

6)      Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – 0,6 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

7)      Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego – 0,3 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

8)      Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynujący pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej – 0,4 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 2

Członkom organów Izby oraz komisji powoływanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 120,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 25,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1023