Uchwała nr 21/R/14 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 21/R/14

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wniosków i uwag z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r. i Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r.), po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB, Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

 § 1

  1. Odnośnie czterech wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w „Protokole nr 7 K/KR/2014 z planowej kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny nr 1 w dniu 14.10.2014 roku w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”:

1) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „Koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego są zasadne. Zaleca się opisywać każdą fakturę w odniesieniu do treści Załącznika nr 1 do Porozumienia z dnia 29.03.2011 roku »Ceny wydania jednego egzemplarza Biuletynu w 2011 roku« zawartego pomiędzy POIIB i Wydawnictwem Skryba spółka cywilna B. Klem, A. Niczyporuk, T. Fiłończuk w Białymstoku lub do każdej faktury dołączyć analizę ekonomiczną ceny Biuletynu.” – przyjąć do wiadomości pierwszą część zalecenia, Rada nie widzi potrzeby wdrożenia drugiej części zalecenia;

2) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „W sprawdzonych pozycjach Budżetu koszty generowane są prawidłowo.” – przyjąć do wiadomości;

3) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 3 o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentach księgowych dotyczących kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentów członkom Zespołu Orzekającego i Zespołu Prawno-Regulaminowego w okresie 01.01. do 30.09.2014 r.” – przyjąć do wiadomości;

4) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 4 o treści „W związku ze znaczną ilością spraw do rozpatrzenia przez Zespół Prawno-Regulaminowy zaleca się zwiększenie planu wydatków na ten cel na kolejny rok budżetowy. Zaleca się sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołów.” – pierwsza część zalecenia została zrealizowana, Rada nie widzi potrzeby wdrożenia drugiej części zalecenia.

  1. Odnośnie dwóch wniosków pokontrolnych zawartych w „Protokole Nr 8 K/KR/2014 z planowej kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny nr 2 w dniu 14.10.2014 w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”:

1) wniosek pokontrolny nr 1 o treści „W wyniku kontroli stwierdzono, że koszty KK POIIB wskazane w realizacji budżetu na okres styczeń – wrzesień 2014 są zgodne z dokumentami finansowymi przedłożonymi do kontroli.” – przyjąć do wiadomości;

2) wniosek pokontrolny nr 2 o treści „Rozliczenia finansowe działalności OKK POIIB są prowadzone prawidłowo” – przyjąć do wiadomości

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:972