Protokół nr 1/R/21 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 lutego 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 1/R/21

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 lutego 2021 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/R/20 posiedzenia Rady POIIB z 15 grudnia 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
  5. Przedstawienie przekazanych sprawozdań z działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2020 i przekazania XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2021 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
  8. Sprawozdanie z negocjacji POIIB z Wydawnictwem Skryba sp. j dotyczących wydawania kwartalnika POIA RP i POIIB oraz negocjacji z POIA RP w sprawie zmiany porozumienia z 7 grudnia 2004 r. w zakresie współpracy dot. Biuletynu Informacyjnego. Informacja o zawartym aneksie do porozumienia z POIA RP oraz zawarciu umowy z wydawcą czasopisma „Budownictwo i Architektura Podlasia” Wydawnictwem Skryba Sp. j.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
  10. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
   a. wyznaczenie dwóch osób do kontaktów w sprawach porozumienia z POIA RP aneksowanego 26 stycznia 2021 r.,
   b. wniosku Skarbnika Rady POIIB o zawieszenie osób w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków POIIB w związku z zaleganiem opłaty składek członkowskich,
   c. pisma Przewodniczącego OKK przekazujące postanowienie OKK z dnia 14 grudnia 2020 r. o sprostowaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dnia 24 września 2020 r.,
   d. kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402,
   e. omówienie kwestii organizacji XX Zjazdu POIIB w tym m.in.:
         - zmiany trybu zwołanego zjazdu ze stacjonarnego na zdalny,
         - przygotowania projektu uchwały na XX Zjazd POIIB w sprawie w sprawie ustalenia nowych zasad udzielania samopomocy,
   f. pisma Prezesa PIIB Z. Kledyńskiego z dnia 3 lutego 2021 r. ws. zgłoszenia kandydata do Rady Wyrobów Budowlanych,
   g.organizacji Dnia Otwartego wyznaczonego na dzień 25 września 2021 r.,
   h. organizacji jubileuszu 20-lecia POIIB w 2022 r.,
   i. podziękowań POIIB dla samorządów medycznych.
  11. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings. Obecni według załączonej listy. Pani Lucyna Huryn usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr 6/R/20 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 15 grudnia 2020 r.

Ad. 3

Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński i Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk odnieśli się do uwag dotyczących sprawozdania finansowego i merytorycznego rozesłanych członkom Rady przed posiedzeniem przez p. Małgorzatę Micał. W nawiązaniu do nich Przewodniczący Komisji Rewizyjnej POIIB p. Tadeusz Andrzej Maciak poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpoczęła w dniu 16 lutego 2021 r. kontrolę w zakresie sprzedaży lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 i w zakresie finansów oraz realizacji budżetu Podlaskiej OIIB w 2020 roku, którą planuje zakończyć do 2 marca br. W związku z powyższym część uwag, które dotyczą przedmiotu jeszcze trwającej kontroli za aprobatą p. Małgorzaty Micał pozostawiono. Po chwili podjęto uchwałę nr 1/OR/21 w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB przy głosie wstrzymującym się p. Jerzego Bukowskiego.

Ad. 4

Zajęto się sprawozdaniem z wykonania budżetu POIIB za rok 2020. P. Małgorzata Micał wskazała, że w sprawozdaniu brakuje informacji czy Podlaska OIIB kończy rok nadwyżką budżetową oraz zaproponowała, żeby tak jak w latach poprzednich pod tabelą z wykonania budżetu zapisać informację dotyczącą kwoty nadwyżki budżetowej lub w opisie do wykonania budżetu za 2020 rok. Głos zabrali kolejno:  p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Wojciech Kamiński i p. Andrzej Falkowski. P. Małgorzata Micał doprecyzowała, że nie prosiła o porównanie realizacji budżetu 2020 roku ze sprawozdaniem finansowym, co będzie przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Rada przyjęła propozycję p. M. Micał (za głosowało sześć osób: p. Waldemar Jasielczuk, p. Sławomir Klimko, p. Mariusz Kłokowski, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Małgorzata Micał i p. Grażyna Sykała, przeciw był p. Wojciech Kamiński, natomiast sześciu członków Rady wstrzymało się od głosu: p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Robert Dryl, p. Andrzej Falkowski, p. Grażyna Siemiończyk, p. Ryszard Sztuka i p. Agnieszka Żero, p. Jerzy Bukowski i Piotr Głębocki nie oddali głosu). Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 2/OR/21 w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

Ad. 5

Przedstawiono przekazane sprawozdania z działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach. P. Sławomir Klimko pokrótce przedstawił członkom Rady specyfikę dyżurów w suwalskim punkcie.

Ad. 6

Małgorzata Micał zaproponowała, żeby w czwartym akapicie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020, w zdaniu "Lokal nr 402 był wystawiony na sprzedaż lub do wynajęcia" wstawić kwoty. Po krótkiej dyskusji większością głosów propozycja została odrzucona (za przyjęciem propozycji głosowali trzej panowie: Jerzy Bukowski, Krzysztof Ciuńczyk i Sławomir Klimko, czterech członków Rady wstrzymało się od głosu: p. Piotr Głębocki, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Sykała i p. Agnieszka Żero, przeciw było siedem osób: p. Wojciech Kamiński, p. Robert Dryl, p. Andrzej Falkowski, p. Waldemar Jasielczuk, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Grażyna Siemiończyk i p. Ryszard Sztuka, p. Mariusz Kłokowski nie oddał głosu). Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr 3/OR/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2020 i przekazania XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu POIIB i Krajowej Radzie PIIB.

Ad. 7

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 4/OR/21 w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

Ad. 8

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk i Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zreferowali temat negocjacji Podlaskiej OIIB z Wydawnictwem Skryba sp. j. Barbara Klem, Andrzej Niczyporuk zakończonych podpisaniem umowy 5 lutego 2021 r. na wydawanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia”.  Poinformowano o dokonaniu zmiany w rejestrze  dzienników  i czasopism w zakresie redaktora naczelnego polegającej na wpisaniu p. Barbary Klem. Następnie omówiona została kwestia zakończonych negocjacji z Podlaską Okręgową Izbą Architektów dotyczących zmiany porozumienia z 7 grudnia 2004 r. w zakresie współpracy pomiędzy obiema izbami. Poinformowano o zawartym w dniu 26 stycznia 2021 r. aneksie do wspomnianego porozumienia, m.in. o podpisanym załączniku - umowie o współpracy w zakresie publikacji kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia”.

Ad. 9

Po naniesieniu korekty w zakresie wskazania liczby reprezentantów POIA podjęto uchwałę nr 5/OR/21 w sprawie powołania Rady Programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Ze strony Podlaskiej OIIB będą to te same osoby, które wchodziły w skład Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego”: p. Ryszard Dobrowolski, p. Jerzy Tadeusz Drapa, p. Waldemar Jasielczuk, p. Janusz Krentowski, p. Jacek Szumski i p. Krzysztof Woliński. POIA RP pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. zgłosiła dwóch kandydatów: p. Przemysława Tryburskiego i p. Macieja Matłowskiego.

Ad. 10

Zajęto się bieżącymi sprawami Izby.

Do kontaktu do spraw wspomnianego wyżej porozumienia z POIA RP postanowiono wyznaczyć p. Wojciecha Kamińskiego i p. Waldemara Jasielczuka.

Przyjęto do wiadomości wniosek Skarbnika Rady POIIB o zawieszenie osób w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób zalegających z opłatami składek członkowskich przez okres dłuższy niż odpowiednio 6 i 12 miesięcy.

Przedłożono pismo Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB przekazujące postanowienie organu z dnia 14 grudnia 2020 r. o sprostowaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 24 września 2020 r.

Zajęto się kwestią lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku będącego siedzibą podlaskiego samorządu inżynierów budownictwa. Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował rozważenie zakupu czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych, o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji z możliwością przedterminowego wykupu który nie powoduje straty finansowej. Po chwili głos na powyższy temat zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Tadeusz Andrzej Maciak wskazując, że jego zdaniem 1 000 000,- zł to maksymalna kwota do lokowania. Odniósł się on także do przegłosowanej wcześniej przez Radę propozycji p. Małgorzaty Micał umieszczenia informacji o kwocie nadwyżki budżetowej. Potwierdzono, że dopisek pod tabelą „realizacja budżetu za 2020 rok” dotyczy nadwyżki budżetowej za 2020 rok w kwocie 310 427,- zł. Wracając do tematu zakupu obligacji zwrócono uwagę, że pomimo tego, iż obligacje zawierane są na okres 4-letni, to nowa Rada POIIB może bez straty w każdej chwili je sprzedać. W wyniku głosowania udzielono zgody na zakup obligacji czteroletnich (p. Ryszard Sztuka był przeciw, a p. Sylwia Kozłowska - Kaliś wstrzymała się od głosu). W wyniku następnego głosowania postanowiono dokonać zakupu obligacji czteroletnich za kwotę 1 000 000,- zł (słownie: milion złotych) (przy głosach wstrzymujących się p. Sylwii Kozłowskiej - Kaliś i p. Ryszarda Sztuki). Na koniec p. Małgorzata Micał zaproponowała, aby w przyszłości rozważyć możliwość przeznaczenia na ten cel wyższej kwoty.

Omówiono kwestię organizacji XX Zjazdu POIIB. Po dyskusji, w wyniku głosowania  jednogłośnie zdecydowano, żeby przeprowadzić XX Okręgowy Zjazd Podlaskiej OIIB w formie zdalnej. Podjęto temat zmiany zasad udzielania samopomocy dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Biuro jest w trakcie przygotowywania projektu Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także Regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podlaskiej OIIB. Zostaną one przedstawione Radzie na marcowym posiedzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie regulaminów podejmie Zjazd.

Przewodniczący Rady POIIB przedstawił pismo Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z prośbą o zgłoszenie propozycji kandydatury do Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. P. Małgorzata Micał zgłosiła swoją kandydaturę, która została jednogłośnie przyjęta.

Waldemar Jasielczuk zabrał głos na temat Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, inicjatywy zaproponowanej przez Mazowiecką OIIB i Oddział Warszawski PZITB. Stwierdził, że spotkanie zostanie zorganizowane w Białymstoku, a także we współpracy z lokalnym środowiskiem inżynierskim w Łomży i Suwałkach. Inicjatywa odbędzie się 25 września przyszłego roku i zostanie skoordynowana z Dniem Budowlanych. Zaapelował do członków Rady o udział w przedsięwzięciu.

Podjęto temat organizacji obchodów XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przyszłym roku. P. Wojciech Kamiński zaproponował, aby jubileusz zorganizować dopiero na XXV-lecie Izby. W wyniku głosowania przychylono się do sugestii Przewodniczącego Rady (przy głosach przeciwnych p. Sławomira Klimko i p. Grażyny Siemiończyk).

Kolejno zajęto się sprawą wniesioną przez p. Małgorzatę Micał dotyczącą wystosowania podziękowań POIIB do przedstawicieli podlaskich samorządów medycznych za szczególne trudy w okresie pandemii analogicznie do podziękowań PIIB przesłanych do samorządów lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz aptekarzy szczebla krajowego. Decyzją członków Rady zostaną one przesłane.

Waldemar Jasielczuk poruszył temat mediacji w Izbie. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego p. Gilbert Okulicz-Kozaryn poinformował o inicjatywie organizacji szkolenia dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej, sądów dyscyplinarnych z udziałem mediatorów w celu wypracowania form współpracy pomiędzy tymi organami a mediatorami.

Na koniec p. Wojciech Kamiński poinformował, że Izba Krajowa podpisała porozumienie z GUNB określające zasady współpracy w zakresie organizowania i udziału w nieodpłatnych szkoleniach oraz przekazała do wykorzystania wzór porozumienia pomiędzy okręgowymi izbami inżynierów budownictwa a organami nadzoru budowlanego dotyczącego szkoleń organizowanych przez krajową izbę, okręgowe izby inżynierów budownictwa, GUNB, wojewódzkie i powiatowe organy nadzoru budowlanego.

Ad. 11

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:718