Protokół nr 2/R/21 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 marca 2021 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 2/R/21
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 marca 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/R/21 posiedzenia Rady POIIB z 16 lutego 2021 r.
 3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 12 stycznia 2021 r. do 23 lutego 2021 r.
 4. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 16 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r.
 5. Omówienie kwestii zmiany regulaminu samopomocy dla członków POIIB.
 6. Omówienie kwestii wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego członków POIIB.
 7. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.
 8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  a. kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402, informacje z banku PKO BP
  b. informacja o podpisaniu umowy o Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w POIIB z TFI Allianz S.A.
  c. informacja o wydaniu 1 egz. „ Budownictwo i Architektura Podlasia”, omówienie kwestii aneksowania umowy z Wykonawcą „Skryba” Sp.j. w zakresie płatności za egzemplarze w wersji pdf dostarczane członkom na skrzynkę elektroniczną, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika
  d. informacja o stworzonych zespołach do udziału w Dniu otwartym” planowanym na dzień 25 września 2021r.
  e. pisma Przewodniczącej PZITB oddział Białystok mgr inż. Niny Szklennik w sprawie objęcia Honorowym Patronatem 52 Konferencji Naukowej Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych
 9. Sprawy wniesione.
  a. ponowne przedyskutowanie sprawy organizacji jubileuszu 20-lecia POIIB

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.). Obecnych piętnastu członków Rady i czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Pan Sławomir Klimko nie uczestniczył w zebraniu.

Ad. 1

Porządek obrad został zaakceptowany przez 10 spośród 13 członków Rady biorących udział w głosowaniu (p. Lucyna Huryn i p. Piotr Głębocki nie brali udziału w głosowaniu).

Ad. 2

Małgorzata Micał zaproponowała, aby w protokole z poprzedniego zebrania w akapicie dotyczącym wystosowania podziękowań Podlaskiej OIIB do przedstawicieli podlaskich samorządów medycznych za szczególne trudy w okresie pandemii analogicznie do podziękowań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przesłanych do samorządów lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz aptekarzy szczebla krajowego dopisać, że Rada postanowiła przesłać te podziękowania. Natomiast p. Ryszard Sztuka zauważył błąd techniczny w postaci nadpisania zdania w akapicie dotyczącym lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. 14 członków jednogłośnie zatwierdziło protokół nr 1/R/21 posiedzenia Rady POIIB z 16 lutego 2021 r. z uwzględnieniem dwóch wniesionych poprawek (p. Wojciech Kamiński nie brał udziału w głosowaniu).

Ad. 3

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 6/OR/21 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 12 stycznia 2021 r. do 23 lutego 2021 r., które dotyczyły działalności Podlaskiej OIIB w zakresie działalności organów ustawowych podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2020 r. (Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej), wykonania uchwał XIX Okręgowego Zjazdu POIIB, Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB i Prezydium Okręgowej Rady POIIB, wniosków zgłoszonych na XIX Zjeździe, kosztów działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa a także współpracy Podlaskiej OIIB z organami i instytucjami zewnętrznymi w 2020 r.

Ad. 4

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 7/OR/21 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 16 lutego do 2 marca 2021 r., które dotyczyły sprzedaży lokalu biurowego nr 402 Podlaskiej OIIB w 2020 r. i Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w zakresie finansów oraz realizacji budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2020 roku.

Ad. 5

Zajęto się kwestią zmiany regulaminu samopomocy dla członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski podał do wiadomości obecnym, że w tej chwili rozpatrzono, bądź jest w trakcie rozpatrywania 10 wniosków o udzielenie zapomogi, co stanowi ilość, która do tej pory stanowiła średnią roczną. Po dyskusji Przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński zarządził szereg głosowań. Po przeprowadzeniu pierwszego z nich Rada zdecydowała, że zapomoga z powodu śmierci członka będzie wynosić 4000,- zł (przeciwko opowiedzieli się p. Robert Dryl, p. Andrzej Falkowski, p. Waldemar Jasielczuk, p. Mariusz Kłokowski, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Agnieszka Żero, natomiast p. Krzysztof Ciuńczyk wstrzymał się od głosu).

W rezultacie drugiego głosowania odrzucono projekt regulaminu w wersji „rozszerzonej” rozesłanej na posiedzenie członkom Rady (za głosowały trzy osoby: p. Jerzy Bukowski, p. Andrzej Falkowski i p. Małgorzata Micał, dziesięciu członków Rady głosowało przeciw (w tym p. Mariusz Kłokowski zagłosował ustnie), a p. Piotr Głębocki i p. Grażyna Sykała wstrzymali się od głosu).

W wyniku trzeciego głosowania ustalono, że o świadczenie będą mogły ubiegać się w drugiej kolejności (po współmałżonku) dzieci zmarłego członka Podlaskiej OIIB będące na jego utrzymaniu. (za głosowało ośmiu członków Rady: p. Jerzy Bukowski, p. Robert Dryl, p. Piotr Głebocki, p. Waldemar Jasielczuk, p. Wojciech Kamiński (potwierdził ustnie), p. Mariusz Kłokowski, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Agnieszka  Żero, przeciwnego zdania byli: p. Andrzej Falkowski, p. Lucyna Huryn, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Siemiończyk (potwierdziła ustnie) i p. Grażyna Sykała, a p. Krzysztof Ciuńczyk i p. Ryszard Sztuka wstrzymali się od głosu).

Czwarte głosowanie przesądziło, że wniosek będą mogli złożyć także rodzice członka POIIB (przeciw takiemu rozwiązaniu głosowali Krzysztof Ciuńczyk, p. Wojciech Kamiński i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, a od głosu wstrzymali się p. Robert Dryl, p. Piotr Głębocki i p. Ryszard Sztuka).

Po przeprowadzeniu piątego głosowania zdecydowano, że odwołania będą kierowane do Prezydium Rady (dwunastu członków Rady było za, przeciw głosowały panie Małgorzata Micał i Grażyna Sykała, a p. Mariusz Kłokowski nie brał udziału w głosowaniu).

W wyniku szóstego ustalono, że także sprawy szczególne rozpatrywać będą członkowie Prezydium Rady (za głosowało jedenaście osób, panowie Krzysztof Ciuńczyk, Andrzej Falkowski, Wojciech Kamiński i Ryszard Sztuka byli przeciwni takiemu rozwiązaniu).

Podczas siódmego głosowania zdecydowano, że o zapomogę będzie można wnioskować, jeżeli od momentu śmierci nie upłynął 1 rok (przeciw głosowali panowie Robert Dryl, Wojciech Kamiński i Ryszard Sztuka, wstrzymali się panowie Krzysztof Ciuńczyk i Mariusz Kłokowski).

W ostatnim głosowaniu zatwierdzono projekt omawianego regulaminu samopomocy z przyjętymi poprawkami przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 6

Omówiono kwestię wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego członków POIIB. Po dyskusji, w wyniku głosowania zdecydowano, że wnioskodawca będzie mógł się ubiegać o 200,- zł dofinansowania w przeciągu 1 roku (p. Małgorzata Micał była przeciw takiemu rozwiązaniu). Z kolei przyjęto projekt powyższego regulaminu z zatwierdzoną ww. poprawką ilością czternastu głosów (p. Lucyna Huryn zagłosowała ustnie), przy głosie wstrzymującym się p. Małgorzaty Micał wyrażonym ustnie.

Ad. 7

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 8/OR/21 w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie zdalnej przy wykorzystaniu systemu informatycznego w terminie 15-16 kwietnia 2021 r. Ponadto przyjęto jedenaście projektów zjazdowych uchwał.

Ad. 8

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Podjęto kwestię lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Podano informację z banku PKO BP stwierdzającą, że POIIB nie jest umocowana prawnie do zakupu czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych. W związku z powyższym POIIB 15 marca 2021 r. wystosowała do Ministerstwa Finansów pismo z prośbą  o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Poinformowano o podpisaniu w dniu 4 marca 2021 r. umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa z TFI Allianz S.A.

Z kolei podano informację o wydaniu pierwszego numeru czasopisma Podlaskiej OIIB „Budownictwo i Architektura Podlasia”. P. Waldemar Jasielczuk poinformował, że wydawnictwo Skryba Sp. j. zgłosiło mu osobiście prośbę o aneksowanie umowy w zakresie płatności za egzemplarze w wersji pdf dostarczane członkom na skrzynkę elektroniczną, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika. W wyniku głosowania ustalono, że opłata za egzemplarz elektroniczny wynosić będzie 30% wysokości ceny egzemplarza papierowego (za głosowało dziesięciu członków Rady, p. Mariusz Kłokowski był przeciwny, a p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Piotr Głębocki, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Małgorzata Micał wstrzymali się od głosu).

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk poinformował zebranych o powołaniu zespołów w punktach konsultacyjnych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach do udziału w Dniu Otwartym „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, planowanym na dzień 25 września 2021 r. Skład zespołów został przesłany przez biuro izby do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 5 marca 2021 r.

W odpowiedzi na pismo Przewodniczącej Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku p. Niny Szklennik z 9 marca 2021 r. postanowiono, ze Podlaska OIIB obejmie Honorowym Patronatem 52. Konferencję Naukową Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, która odbędzie się w dniach 18-20 października 2021 r. w Białowieży.

Ad. 9

Przed dzisiejszym posiedzeniem p. Waldemar Jasielczuk i p. Małgorzata Micał przesłali drogą elektroniczną wnioski do członków Rady POIIB w sprawie ponownego zajęcia się  sprawą organizacji jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przyszłym roku. Po dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów zdecydowano podjąć się organizacji tego przedsięwzięcia (za głosowało dziesięć osób, przeciw byli panowie Andrzej Falkowski i Wojciech Kamiński, natomiast p. Piotr Głębocki, p. Mariusz Kłokowski i p. Agnieszka Żero wstrzymali się od głosu).

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Raporty z przeprowadzonych głosowań są załącznikiem do protokołu.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:696