Protokół nr 4/R/21 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 czerwca 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 4/R/21
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 czerwca 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/R/21 posiedzenia Rady POIIB z 27 kwietnia 2021 r.
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 18 maja do 15 czerwca 2021 r.,
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie korekty budżetu 2021 r.
 5. Omówienie kwestii ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych.
 6. Omówienie kwestii zmiany procedury naboru na wolne stanowiska w biurze POIIB przyjętej uchwałą nr 8/R/19 zmienionej uchwałą nr 10/R/20.
 7. Sprawozdanie Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB z przebiegu przygotowań do jubileuszu w tym wstępne koszty.
 8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  a. omówienie kwestii zmiany uchwał Rady POIIB nr 10/OR/21 i nr 11/OR/21 w zakresie ich załączników,
  b. zaproszenie Przewodniczącego Rady Podkarpackiej OIIB p. Grzegorza Dubika na II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w marszu na Orientację,
  c. pismo PZITB z prośbą o delegowanie osób z POIIB do pracy w Komisji Konkursowej „Najlepsze prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO wykonane w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020” i Sądzie Konkursowym „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim”,
  d. pismo Przewodniczącego komisji ds. komunikacji społecznej - Andrzeja Pawłowskiego dot. zgłoszenia eksperta medialnego PIIB oraz ramowego układu informacji z izb okręgowych w wydawnictwie z okazji XX-lecia PIIB,
  e. pismo dot. wyznaczenia osoby w pracach KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji projektowej w Budownictwie PKN zajmującym się normami BIMowskimi,
  f. pismo Przewodniczącego OKK z 11 maja 2021r. przekazujące 96 ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dnia 23 marca 2020 r.
 9. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych szesnastu członków Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Siedem uprawnionych do udziału osób uczestniczyło w spotkaniu stacjonarnie w sali konferencyjnej biura Podlaskiej OIIB, a pozostałe trzynaście w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby punkt 7 został rozpatrzony zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania. Po chwili członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z postulowaną zmianą.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 3/R/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Ad. 7

Przewodniczący Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB p. Krzysztof Falkowski oraz obecni na dzisiejszym posiedzeniu członkowie tego gremium przedstawili sprawozdanie zespołu z przebiegu przygotowań do jubileuszu w tym preliminarz kosztów. Po dyskusji w wyniku głosowań postanowiono przyjąć rekomendowany wariant części artystycznej obchodów (Lata 20/lata 2020 Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej lub podobny oferowany w sezonie) oraz zatwierdzono kwotę 170 000,- zł jako górną wartość graniczną całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Ad. 3

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 13/OR/21 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 18 maja do 15 czerwca 2021 r., które dotyczyły działalności biura POIIB w zakresie obiegu korespondencji, zakupów i umów cywilnoprawnych oraz spraw pracowniczych w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2021 r.

Ad. 4

Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk zabrał głos w sprawie korekty budżetu na 2021 r. Stwierdził, że korekta jest niezbędna przede wszystkim z powodu przekroczenia pozycji przeznaczonej na działalność samopomocową. W związku z tym istnieje pilna potrzeba przesunięcia części środków finansowych na ten cel z pozycji „Inne”. Padła także propozycja zwiększenia pozycji  III lp. 2, czyli premii pracowników z powodu usprawiedliwionej nieobecności jednego z nich poprzez przesunięcie środków z pozycji III lp. 1 - płace podstawowe brutto pracowników.

Po chwili jednogłośnie podjęto uchwałę Rady POIIB nr 14/OR/21 w powyższej sprawie.

Ad. 5

Zajęto się kwestią ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych. Stwierdzono, że obowiązująca do tej pory zasada ustalania obwodów wyborczych z zachowaniem parytetu branżowego zostanie utrzymana. Z kolei jednogłośnie członkowie Rady postanowili, że wybory zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej.

Ad. 6

Omówiono problem naboru na stanowisko inspektora na zastępstwo pracownicy biura Podlaskiej OIIB. Aby przyspieszyć i ułatwić proces zaproponowano zmianę w Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętej uchwałą nr 8/R/19 i zmienionej uchwałą nr 10/R/20, polegającą na dodaniu w § 7 ust. 2a zapisu umożliwiającego zatrudnienie osób na zastępstwo bez powoływania Komisji Rekrutacyjnej jedynie na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Dyrektorem Biura. Jednogłośnie podjęto uchwałę Rady POIIB nr 15/R/21 w tej sprawie.

Ad 8

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Omówiono kwestię zmiany uchwał Rady POIIB nr 10/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu samopomocy POIIB i nr 11/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB w zakresie ich załączników, które są wzorami wniosków. Zostanie w nich wstawione dodatkowe pole na numer konta bankowego wnioskodawcy.

10 maja 2021 r. do Izby wpłynęło zaproszenie Przewodniczącego Rady Podkarpackiej OIIB p. Grzegorza Dubika na II Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej OIIB w Marszu na Orientację, które odbędą się w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Mucznem, w Bieszczadach. Postanowiono, że w przypadku zgłoszeń Izba zwróci koszty wyjazdu jednej drużynie złożonej z dwóch osób. Informacja o zawodach zostanie zamieszczona na stronie POIIB.

Zreferowano pismo PZITB z prośbą o delegowanie osób z POIIB do pracy w Komisji Konkursowej „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo” wykonane w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020 i Sądzie Konkursowym „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim”. Do komisji postanowiono oddelegować p. Jarosława Werbla, który wcześniej wyraził zgodę, a do prac w sądzie konkursowym zaproponowano p. Krzysztofa Falkowskiego, który również wyraził zgodę.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady PIIB p.  Andrzeja Pawłowskiego dotyczące zgłoszenia eksperta medialnego PIIB oraz ramowego układu informacji z izb okręgowych do wydawnictwa z okazji jubileuszu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowiono, że ekspertem medialnym pozostanie p. Wojciech Kamiński.

Z kolei zreferowano przesłanego 10 czerwca 2021 r. przez p. Jacka Szumskiego maila Przewodniczącego Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB p. Łukasza Gorgolewskiego w sprawie wyznaczenia osoby w pracach Komitetu Technicznego 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji projektowej w Budownictwie PKN zajmującym się normami BIMowskimi. Z uwagi na brak zgłoszeń ze strony obecnych członków Rady Przewodniczący wystosował prośbę, aby poza posiedzeniem zastanowili się nad zaproponowaniem kandydatów wśród innych członków POIIB.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego OKK z 11 maja 2021 r. przekazujące 96 ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 23 marca 2021 r.

Poruszono kwestię rozliczania egzaminatorów w przypadku osób, które zdały egzamin pisemny, a następnie usprawiedliwiły swoją nieobecność na egzaminie ustnym, co za tym idzie mają możliwość przystąpienia po raz pierwszy do części ustnej egzaminu w okresie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu. Przewodniczący Rady poinformował, iż obecna ustawa Prawo budowlane nie regulujące takiego przypadku, a jedynie wynagrodzenie egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu i za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu. Adekwatnie ustawa reguluje wpłaty kandydatów z tytułu przeprowadzenia egzaminu i z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu. Po dyskusji ustalono, że w omawianym przypadku egzaminatorowi wypłacana będzie kwota adekwatna do faktycznie przeprowadzonej części egzaminu czyli jedynie za przeprowadzoną część pisemną egzaminu. Stosownie do zakresu uprawnień ustawowe 9% opłaty naliczane będzie od kwoty stanowiącej wynik odejmowania obliczanej w następujący sposób: kwota za przeprowadzenie egzaminu minus kwota przewidziana dla przypadku za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu np. zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB oraz art. 12 ust. 5f ustawy Prawo budowlane w przypadku przeprowadzenia części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wynagrodzenie egzaminatora wyniesie 9% z kwoty 500 zł. (1100 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu minus 600 zł z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu).

Ad. 9

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB p. Tadeusz Andrzej Maciak wystąpił z wnioskiem formalnym o organizację szkolenia członków organów POIIB połączonego z imprezą integracyjną dla członków organów i pracowników biura Izby z okazji końca bieżącej kadencji. Po dyskusji, w wyniku głosowania postanowiono większością głosów, że spotkanie zostanie zorganizowane w wybranym przez zainteresowanych miejscu z rezerwacją noclegu.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:660