Protokół nr 6/PR/20 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 grudnia 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 6/PR/20

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 grudnia 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/PR/20 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB
  z 15 września 2020 r.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 15 września do 6 listopada 2020 r.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie korekty budżetu na 2020 r.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2021 r.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w trybie stacjonarnym.
 7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.
  - harmonogram posiedzeń Prezydium Rady POIIB i Rady POIIB, terminarz przygotowań do zjazdu na 2021 r., terminarz innych wydarzeń POIIB w 2021 r.,
  - informacja o dokonanej rejestracji nowego tytułu prasowego z nowym redaktorem naczelnym w związku z negocjacjami prowadzonymi z obecnym wydawcą tytułu „Biuletyn Informacyjny POIA i POIIB” Skryba Sp. j. ,
  - ubezpieczenie członków organów i pracowników NNW na 2021 r.,                              
  - pismo Przewodniczącego OKK przekazujące ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 24 września 2020 r. (78 sztuk),
  - rozliczenia egzaminatorów,
  - Dzień Otwarty „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, Pan Waldemar Jasielczuk Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB koordynatorem z ramienia POIIB  (wybór dokonany przez członków Rady za pośrednictwem poczty email),
  - warsztaty eksperckie dot. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, Pan Waldemar Jasielczuk Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB przedstawicielem z ramienia POIIB (wybór dokonany przez członków Rady za pośrednictwem poczty email),
  - informacja o powołaniu na członka Rady Przemysłowo-Programowej w kadencji 2020-2024 Wojciecha Kamińskiego Przewodniczącego Rady POIIB.
 1. Sprawy wniesione.

 Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Webex Meeting. Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 5/PR/20 z dnia 15 września 2020 r.

Ad. 3

Omówiono projekt uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 15 września do 6 listopada 2020 r., które dotyczyły działalności samopomocowej oraz wydawniczej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Jednogłośnie przyjęto projekt dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie POIIB na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r.

Zgodnie z sugestią Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciecha Kamińskiego postanowiono, że punkty 4 i 5 zostaną omówione po zalogowaniu się na spotkanie Skarbnika Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 6

Omówiono projekt uchwały Rady w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w trybie stacjonarnym w dniu 16 kwietnia 2021 r. Po dyskusji jednogłośnie przyjęto projekt dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie Podlaskiej OIIB na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby. Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk potwierdził swoją obecność na zebraniu i został poinformowany o przesunięciu puntów 4 i 5 na koniec posiedzenia.

Na wstępie przedstawiono harmonogram posiedzeń Prezydium Rady i Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, terminarz przygotowań do zjazdu oraz innych wydarzeń w Podlaskiej OIIB na 2021 r.

Podjęto kwestię negocjacji prowadzonych z obecnym wydawcą tytułu „Biuletyn Informacyjny POIA i POIIB” Skryba Sp. j. Podano informację, że Sąd Okręgowy w Białymstoku na wniosek Podlaskiej OIIB jako wydawcy dokonał rejestracji nowego tytułu prasowego „Budownictwo i Architektura Podlasia”. Po dyskusji w wyniku głosowań postanowiono jednogłośnie, że Izba będzie dążyć do jak najszybszego wydania periodyku pod nową nazwą oraz do zawarcia kompromisu z obecnym wydawcą „Biuletynu Informacyjnego POIIA i POIIB”. Zobowiązano osoby wyznaczone przez Radę w dniu 18 lutego 2020 r. do prowadzenia negocjacji, aby do czasu następnego posiedzenia Rady wypracowały ze stroną stanowisko dalszej współpracy przy tworzeniu nowego czasopisma.

Postanowiono rekomendować Radzie kontynuowanie ubezpieczenia członków organów i pracowników NNW na 2021 r.

Przedłożono pismo Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB przekazujące ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 24 września 2020 r. (78 sztuk).

Podano do wiadomości, że Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Waldemar Jasielczuk decyzją Rady (głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej) został wyznaczony jako reprezentant Podlaskiej OIIB na koordynatora Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, inicjatywy zaproponowanej przez Mazowiecką OIIB i Oddział Warszawski PZITB, która odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu przyszłego roku i zostanie skoordynowana z Dniem Budowlanych.

Poinformowano, że P. Waldemar Jasielczuk został także przedstawicielem z ramienia POIIB (wybór został dokonany przez członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej) warsztatów eksperckich dot. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 organizowanych przez Miasto Białystok.

Zakomunikowano, że członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w kadencji 2020-2024 został p. Wojciech Kamiński - Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Postanowiono, że kwestią rozliczenia egzaminatorów zajmie się Rada Podlaskiej OIIB w obecności Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB.

Ad. 4

Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówił kwestię korekty budżetu na 2020 r. Projekt uchwały Rady w tej sprawie zostanie poddany głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

Ad. 5

Z kolei p. Krzysztof Ciuńczyk zreferował prowizorium budżetowe na 2021 r. Projekt odpowiedniej uchwały Rady zostanie przedłożony Radzie na najbliższym jej posiedzeniu.

Ad. 8

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:602