Uchwała nr 24/OR/21 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2021

Uchwała nr 24/OR/21

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 4 ust. 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z os. zm. Nr 16 /20 z 20 czerwca 2020 r.), § 4 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 1 „Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 28 czerwca 2019 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

Dr hab. inż. Januszowi Ryszardowi Krentowskiemu 

PDL/BO/0730/01

Pan Krentowski w kadencji 2006 – 2010, 2014 – 2018 pełnił funkcję członka Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Funkcję tę pełni również w kadencji 2018 – 2022, a od 16 lutego 2021 r. w Radzie Programowej czasopisma „Budownictwo i Architektura Podlasia”, która jest ciałem opiniodawczo- doradczym Okręgowej Rady POIIB w zakresie wydawania kwartalnika.

Na jego łamach Pan Krentowski regularnie publikuje wyniki naukowych prac badawczych wdrażanych w zawodowej praktyce inżynierskiej oraz raporty z bieżącej współpracy kadry naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej ze środowiskiem inżynierskim.

Od roku 2021 Pan Krentowski jest profesorem uczelni Politechniki Białostockiej, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji. Pan Krentowski efektywnie łączy pracę naukowo-dydaktyczną z działalnością zawodową inżyniera konstruktora. Jest autorem lub współautorem ponad 200 ekspertyz naukowo-badawczych w zakresie oceny stanu zdegradowanych konstrukcji oraz około 100 projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych nowoprojektowanych lub wzmacnianych budynków i obiektów budowlanych. Pan Krentowski nadzoruje wdrażanie projektowanych przez niego rozwiązań wzmacniających zdegradowane lub wyeksploatowane konstrukcje. Specjalizuje się w badaniach, rewaloryzacji i przywracaniu do dawnej świetności obiektów zabytkowych. Od ponad trzydziestu lat prowadzi badania konstrukcji znajdujących się w stanach awaryjnych lub uległy katastrofie budowlanej.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 pozycji w tym 17 prac opublikowanych w międzynarodowych wydawnictwach, indeksowanych wg wykazu Web of Science i wykazu Journal Citation Report. Aktywnie współpracuje z redakcjami czasopism Engineering Failure Analysis, Structural Engineering, Asian Journal of Civil Engineering, publikując wyniki swoich badań i recenzując cyklicznie publikacje związane z tematyką zbliżoną do Jego badań. Publikuje również wyniki swoich badań w czasopismach krajowych, np. Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane, Przegląd Budowlany, Inżynier Budownictwa. Od kilku lat wyniki swoich prac Pan Krentowski prezentuje i poddaje pod dyskusje na forum kolejnych edycji prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on Engineering Failure Analysis organizowanej cyklicznie przez wydawnictwo Elsevier.

W efekcie prowadzonych badań doświadczalnych i analiz obliczeniowych opracował wnioski, uzyskał patent i wzór przemysłowy. Wymiernym efektem Jego prac badawczych było zaprojektowanie i współuczestnictwo w opracowaniu wniosku o pozyskanie źródeł finansowania w programie Inno-Eko-Tech, a następnie zakup i skompletowanie urządzeń badawczych oraz uruchomienie specjalistycznego laboratorium parametrów fizycznych i mechanicznych materiałów i elementów konstrukcyjnych. Przez wiele lat Pan Krentowski był aktywnym członkiem i wykładowcą Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Jest członkiem Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru.

Z uwagi na znaczący wkład pracy w prawidłowe funkcjonowanie kwartalnika POIIB, zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz budowanie wizerunku POIIB uważamy, że pan Janusz Ryszard Krentowski zasługuje na uhonorowanie Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i wnioskujemy jak na wstępie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Okręgowej Rady                                                     Przewodniczący Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby                                                            Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa                                                               Inżynierów Budownictwa

 

   mgr inż. Robert Dryl                                                                  mgr inż. Wojciech Kamiński

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:569